Algemene Voorwaarden

Algemene REISVOORWAARDEN Lara Reizen V.O.F.

In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

a.      Reisorganisator; degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het   publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt.
b.      Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:
        1.     vervoer;
        2.     verblijf;
        3.     een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt;
c.     Reiziger;
        A.    de wederpartij van de reisorganisator, of
        B.    degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
        C.    degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden, de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen.
d.     Boekingskantoor; het bedrijf dat tussen de reiziger en de reisorganisator bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst.
e.     Werkdagen; de dagen maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd erkende feestdagen.
f.      Kantooruren (uitgezonderd erkende feestdagen)

ARTIKEL 1  TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST.

Artikel 1, lid 1

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden.

Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.

ARTIKEL 2  BOEKING

Artikel 2, lid 1

Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan; herroeping wegens verhoging van de reissom dient te voldoen aan de vereisten van artikel 4.

Artikel 2, lid 2

a.      De reiziger verstrekt het boekingskantoor of de reisorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator.

b.      Indien hij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de reisorganisator van (verdere) deelname van de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

Artikel 2, lid 3

a.      Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

b.      De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

Artikel 2, lid 4

De omvang van de contractuele prestaties volgt uit de prestatiebeschrijving in de destijds geldige publicatie, en de daarin opgenomen algemene informatie of uit een destijds uitgebrachte speciale reisprospectus, evenals uit de daarop betrekking hebbende informatie uit de reisbevestigingspapieren. Indien het gaat om een boeking van een speciale aanbieding, dan is de omvang van de contractuele prestaties beperkt tot de prestatiebeschrijving opgenomen in deze speciale aanbieding, zelfs in het geval de desbetreffende reis of de daarbij behorende prestaties uitgebreider in een destijds geldige publicatie zijn opgenomen. De bemiddelende reisbureaus hebben geen toestemming om buiten de in de publicaties en/of speciale aanbiedingen vermelde prestaties, verdergaande prestaties toe te zeggen, indien hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de reisorganisator. Deze toezeggingen zijn in elk geval dan pas contractueel, wanneer de reisorganisator hier een schriftelijke bevestiging van geeft. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden de reisorganisator niet.

Artikel 2, lid 5

Afzonderlijke wensen van reizigers met betrekking tot de reis, welke niet in de publicaties vermeld staan (bijv. een kamer met uitzicht op de zee, aangrenzende kamers, etc.), zijn niet bindend. De reisorganisator zal zich inspannen teneinde hieraan gevolg te geven, tenzij dit in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Toezeggingen in dit geval behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van de reisorganisator. Toezeggingen van prestaties door derden, op de plaats van reisbestemming (bijv. met betrekking tot uitstapjes, rondvaarten, sportevenementen, etc.) zijn geen onderdeel van de reisovereenkomst met de reisorganisator.

Artikel 2, lid 6

Bij reizen waarin vervoer is begrepen, de reisduur in de publicatie is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen gerekend. Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. De reisorganisator kan alleen om gerechtvaardigde redenen en binnen redelijke grenzen van deze tijden afwijken. In dat geval zijn de artikelen 11 en 12 niet van toepassing.

Artikel 2, lid 7

De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

ARTIKEL 3  BETALING.

Artikel 3, lid 1

 -In geval van boeking tot 42 dagen voor de vertrekdag dient 30% van de reissom bij ontvangst van de bevestiging worden betaald. En de restantbedrag wordt 42 dagen voor vertrek wordt betaald. 
 

Artikel 3, lid 2

Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van het boekingskantoor. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Artikel 3, lid 3

Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

ARTIKEL 4   REISSOM.

Artikel 4, lid 1

De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Tevens geldt de reissom ongeacht of de klant wel/niet gebruik maakt van enkele aangeboden prestaties binnen de reis. Indien de klant wenst geen gebruik te maken van sommige onderdelen van de reis, worden deze niet in mindering gebracht op de reissom.

Artikel 4, lid 2

De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.

Artikel 4,lid 3

Zolang de gehele reissom niet  is voldaan, heeft de reisorganisator het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen,nodige prijsverhogingen en de toepasselijke wisselkoersen. Deze verhoging zal de reiziger onverwijld medegedeeld worden. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

Artikel 4, lid 4

De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in het vorige leden af te wijzen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft de reisorganizator het recht de overeenkomst op te zeggen.

ARTIKEL 5 INFORMATIE.

Artikel 5, lid 1

Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of vanwege de reisorganisator algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

Artikel 5, lid 2

Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de reisorganisator heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of de reisorganisator tekort is geschoten in zijn in het vorige lid bedoelde informatieverplichting. Indien de reiziger vanwege het ontbreken van enig (geldig) document, door eigen nalatigheid, niet kan deelnemen aan de reis, zal de reisorganizator dit zien als een annulering en overeenkomstig annuleringskosten in rekening brengen op grond van het bepaalde in art. 9 lid 1.

Artikel 5, lid 3

De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

Artikel 5, lid 4

Door of vanwege de reisorganisator zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.

Artikel 5, lid 5

De reisorganizator is niet aansprakelijk wanneer de reiziger, vanwege een overtreding van een douaneregeling, verhinderd is om deel te nemen aan een onderdeel van de reis (bijv. vervoer).

ARTIKEL 6 REISBESCHEIDEN

Artikel 6, lid 1

De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 7 werkdagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden of worden aangepast.

Artikel 6, lid 2

Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek geeft de reisorganizator of het boekingskantoor aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld. Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganizator of het boekingskantoor.

ARTIKEL 7 WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

Artikel 7, lid 1 a-) Wijziging van de boeking

Als u na de totstandkoming van de boeking verzoekt om een wijziging van de vertrek- en terugreisdatum, reisduur, verzorging, vliegmaatschappij, kamerindeling, kamertype, accommodatie, bestemming en reisgezelschap, wordt dit beschouwd als een annulering. Vermindering van het aantal deelnemers wordt beschouwd als een (deel)annulering, waarop artikel 9 van toepassing is.

b-) Wijziging van de boeking ter plaatse

Indien u ter plaatse een wijziging of verandering in de reis wenst aan te brengen, dient u zich te wenden tot de reisleiding. Alle hieraan verbonden kosten moeten ter plaatse worden voldaan. Tevens moet u er rekening mee houden, dat ook voor de gewijzigde terugvlucht veelal opnieuw betaald moet worden. Er is dan geen restitutie van (een gedeelte van) de reissom mogelijk.

c-)  Naamswijzigingen

Er worden bij naamswijzigingen tot 35 dagen vóór vertrek €50,- kosten in rekening gebracht. Hierna worden naamswijzigingen als annulering beschouwd en gelden de voorwaarden van artikel 9. Voor vliegtickets van lijndiensten Transavia, Tuifly zijn de kosten afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij.

d-) Naamcorrecties

Het is van het grootste belang, dat de naam op uw vliegticket overeenkomt met die in uw paspoort of op uw identiteitskaart. Bij een afwijkende tenaamstelling kan de luchtvaartmaatschappij weigeren u in te checken, hetgeen problemen op het laatste moment en extra kosten voor eigen rekening tot gevolg kan hebben. Controleert u dus tijdig of de tenaamstelling op uw boekingsnummer en uw ticket correct is. Er worden bij naamcorrecties (bijvoorbeeld spellingsfouten in de naam) binnen 8 dagen vóór vertrek €50,- kosten per ticket in rekening gebracht. Vanaf 7 dagen vóór vertrek zijn de kosten aanzienlijk hoger en mede afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij. Voor vliegtickets van lijndiensten en Transavia, Tuifly zijn ook de kosten afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij.

Artikel 7, lid 2

Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

Artikel 7, lid 3

Vanaf 28 dagen vóór de dag van vertrek zal wijzigingen in het algemeen niet mogelijk zij, hetgeen niet wegneemt dat de reisorganizator toch zal trachten, indien redelijkerwijs mogelijk, de overeenkomst alsnog te wijzigen.

ARTIKEL 8 IN-DE-PLAATSSTELLING

Artikel 8, lid 1

a-) Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
- de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en 
- het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en 
- de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling. 
b-) De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7 lid bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

 

Artikel 8, lid 2

De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganizator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7, lid 1 bedoelde wijziging- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

ARTIKEL 9 ANNULERING DOOR DE REIZIGER

Artikel 9, lid 1

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten annuleringskosten verschuldigd. Voor annuleringen van alle andere overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, gelden de algemene bepalingen van sectie 1. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.

a.  bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling.

b.  bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag:  35% van de reissom.

c.  bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;

d.  bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;

e.  bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;

f.   bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;

g.  bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

Artikel 9, lid 2

De in dit artikel bedoelde annuleringskosten zullen de reissom niet overschrijden.

Artikel 9, lid 3

Het staat de reiziger vrij aan te tonen dat de door de reisorganisator geleden schade minder is dan de in het eerste lid bedoelde bedragen of dat de reisorganisator geen schade heeft geleden.

Artikel 9, lid 4

In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8 van toepassing.

Artikel 9, lid 5

De voorgaande regels met betrekking tot de annulering gelden uitdrukkelijk ook voor boekingen van enkel een vliegeis, zonder verblijfsarrangementen.

Artikel 9, lid 6

Bij sommige reizen of onderdelen van reizen, bijvoorbeeld cruises, lijndienstreizen en rondreizen, kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden doch uitsluitend indien deze op duidelijke wijze in de desbetreffende publicatie vooraf zijn vermeld.

Artikel 9, lid 7

a.  Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk voor een verblijf in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald.

b.  Indien de overblijvende reizigers zulks willen en hun groepsgrootte in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt blijven de respectievelijke overeenkomsten in stand. Het bepaalde sub c is dan van toepassing.

c.  De sub b bedoelde reizigers zullen de reissom moeten betalen, zoals deze voor het resterende aantal reizigers in de prijstabel vermeld staat.

d.  Indien de overblijvende reizigers een nieuwe overeenkomst voor hetzelfde tijdvak en dezelfde accommodatie willen aangaan, worden de voor de overblijvende reiziger(s) ontvangen annuleringsgelden in mindering gebracht op de nieuwe reissom(men).
Overigens zal het totaalbedrag van annuleringsgeld en verhoogde reissom(men) het totaal van de reissommen voor de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan.

Artikel 9, lid 8

Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Een annulering per e-mail is niet toereikend, deze dient schriftelijk te geschieden. De reiziger wordt aangeraden een annuleringsovereenkomst af te sluiten.

ARTIKEL 10 OPZEGGING DOOR DE REISORGANISATOR

Artikel 10, lid 1


Artikel 10 Opzegging door Lara Reizen V.o.f.
1.
Lara Reizen V.o.f. heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Lara Reizen V.o.f. aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3.  Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

 

ARTIKEL 11 WIJZIGING, EVENTUEEL GEVOLGD DOOR OPZEGGING DOOR DE REISORGANISATOR

Artikel 11, lid 1.

a. De reisorganisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10 lid 2. Deze deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee, nadat de reisorganisator van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte

verblijf) deelt hij deze binnen 24 uur (1 werkdag) mee.

 

b. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen.

 

c. Als de wijziging één of meer niet wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

 

d. Indien de reisorganisator door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

 

Artikel 11, lid 2.

a. In geval van wijziging doet de reisorganisator de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 72 uur (3 werkdagen). Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).

 

b. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:

 

− de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;

− de aard en klasse van de accommodatie;

− de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

 

Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:

− de samenstelling van het reisgezelschap;

− de aan de reisorganisator bekendgemaakte en door hem schriftelijk

 

bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven;

 

− de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door de reisorganisator schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.

 

Artikel 11, lid 3.

a. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).

 

b. In dat geval heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de afwijzing door de reiziger. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).

De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom(of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 4.

 

Artikel 11, lid 4.

a. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger niet voor rekening van de reisorganisator. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van

 

b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

 

c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.

 

Artikel 11, lid 5. Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt de reisorganisator ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. Zie voor de kosten daarvan

 

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

Artikel 12, lid 1

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10, 11, 13 en 14 is de reisorganisator verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

Artikel 12, lid 2

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 16 lid 1. de reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Wanneer de oorzaak is toe te rekenen aan de reiziger is hij uitgesloten van hulp en bijstand of schadevergoeding in welke zin dan ook.

Artikel 12, lid 3

Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

ARTIKEL 13 UITSLUITING EN BEPERKINGEN AANSPRAKELIJKHEID DE REISORGANISATOR

Artikel 13, lid 1

Wanneer de reisorganisator op grond van artikel 12 aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de terzake geldende internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

Artikel 13, lid 2

Indien de reisorganisator jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.

Artikel 13, lid 3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de reisorganisator.

Artikel 13, lid 4

Voor schade aan personen of zaken per reiziger of reis, die niet uit opzet of grove nalatigheid volgt, is de reisorganisator slechts aansprakelijk wanneer bewijs daarvoor geleverd kan worden.

Artikel 13, lid 5

De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door derden zoals genoemd in art. 2 lid 6 laatste alinea.

Artikel 13, lid 6

De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van de reisorganisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 13, lid 7

De reiziger heeft geen recht op verrekening, van de aanspraak op vergoeding met tegenvorderingen op de vordering van de reisorganisator die nog op hem uitstaat, tenzij deze tegenvordering onbestreden en rechtskrachtig is.

Artikel 13, lid 8

Wanneer de reiziger aanspraak wil maken op schadevergoeding, vergoeding van de gemaakte kosten, terugbetaling of vermindering van de reissom, dient hij dit binnen een maand na de in de overeenkomst vermelde datum van terugkeer te melden bij de reisorganisator. Dit dient schriftelijk en onder vermelding van de reisdata en het boekingsnummer te geschieden. Na verloop van het termijn van een maand is deze aanspraak nog slechts mogelijk indien de te late indiening hem niet te verwijten is. De reisleiders, het vliegtuigpersoneel, de reisbureaus, de plaatselijke vertegenwoordiger, etc. zijn niet gevolmachtigd om kennis te nemen van deze meldingen.

Artikel 13, lid 9

De reisorganisator accepteert geen enkele verantwoordelijkheid en/of interventieplicht bij situaties ontstaan door gebruik van narcotische en niet narcotische genotsmiddelen alsmede bij ontvreemding en/of in bezitsname van beschermende en/of antieke voorwerpen. In het algemeen vallen hieronder tevens alle handelingen door reiziger uitgevoerd, welke direct tegen de plaatselijke verordening zijn.

ARTIKEL 14 VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER

Artikel 14, lid 1

De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent va n de reisorganisator te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

Artikel 14, lid 2

De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

ARTIKEL 15 DOORVOERVLUCHTEN EN TRANSFERS

Artikel 15, lid 1

Korte termijn van vliegtijden, lange-afstand-vluchten, het vliegtuig, het vliegpersoneel of tussenlandingen zijn uitdrukkelijk voorbehouden, in zoverre de algemene aard van de geboekte reis daar niet door aangetast wordt. De algemene aard van de reis wordt als aangetast beschouwd wanneer de waarde of de deugdelijkheid naar de gewoonte of naar de in de overeenkomst opgenomen bepalingen omtrent het doel van de reis opgeheven of verminderd zijn. Dit wordt bepaald aan de hand van de reisduur, de reistijd en de reissom.

Artikel 15, lid 2

Wanneer de reiziger, op grond van omstandigheden die in zijn persoon liggen, door de reisorganisator niet of niet tijdig op de hoogte gebracht kan worden van veranderingen in de vliegplanning, dan is de reisorganizator niet aansprakelijk voor alle hieruit vloeiende schade, gehouden dat er een reële inspanning is geleverd om de reiziger tijdig te bereiken. De reiziger heeft zelf ook een plicht maatregelen te nemen om zeker te stellen dat hij op de hoogte gebracht kan worden van korte termijn veranderingen.

Artikel 15, lid 3

Kinderen van 0-2 jaar hebben geen aanspraak op een stoel of eigen bagage, voor zover er voor hun deelname aan de vlucht slechts een bedrag aan behandelingsvergoeding is voldaan.

Artikel 15, lid 4

De voorgaande leden zijn ook van toepassing op geboekte vliegvervoer, zonder verblijfsarrangementen. De reiziger dient zich, binnen 48 uur voor de dag van de terugvlucht, te melden bij de vertegenwoordiger van de reisorganisator, zoals aangegeven in de reisbescheiden, om de reistijden te bevestigen, zijn verblijfplaats en het telefoonnummer waarop hij te bereiken is te melden.

ARTIKEL 16 RENTE EN INCASSOKOSTEN

Artikel 16, lid 1

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot ver vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 45,- tenzij dit bedrag, de incasso-werkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.

ARTIKEL 17 KLACHTEN

Artikel 17, lid 1

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12, lid 2 , dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de reisleiding, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij de reisleiding. Dit dient ook te gebeuren indien de reiziger een aanspraak denkt te maken op enige vergoeding.

Artikel 17, lid 2

Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de reiziger zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de reisleiding (klachtenrapport) of, indien dit mogelijk is, bij de reisorganisator. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 14 werkdagen na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de reisorganisator, zoals ook vermeld is in art.13 lid 7. Als de klacht niet de uitvoering maar de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten, waarop de klacht betrekking heeft, bij de reisorganisator te worden ingediend.

Artikel 17, lid 3

De ongeldigheid van de afzonderlijke artikelen heeft niet de ongeldigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. Op alle geschillen tussen de reisorganisator en de reiziger is Nederlands recht van toepassing. De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de in het vorige lid genoemde bindende adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Dit recht vervalt een jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.